This post is also available in: Español (Spanish) English

AGREP (El programa d’acció per a la denúncia eficaç de l’antigitanisme i la discriminació) és un projecte que combina la recerca i l’acció social amb l’objectiu de millorar el nostre coneixement sobre les formes de discriminació que afecten els gitanos a l’àrea de Barcelona, i desenvolupar eines eficients per tal de facilitar la denúncia i intensificar la lluita contra l’antigitanisme. L’equip del projecte està format per GRITIM-UPF (The Interdisciplinary Research Group on Immigration) de la Universitat Pompeu Fabra, FAGiC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya), y l’Oficina per a la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona (OND).

Objectius

La discriminació contra les persones de les comunitats gitanes està molt estesa a Barcelona, com a altres llocs d’Espanya, tot i que no es denuncia amb molta freqüència. Aquesta discriminació limita les oportunitats de les persones gitanes per, per exemple, accedir a l’ocupació o a l’habitatge, complir projectes educatius o fins i tot evitar ser assetjades i insultades en espais públics. El projecte AGREP té l’objectiu d’enfortir la lluita contra l’antigitanisme mitjançant el desenvolupament d’eines específiques per detectar i informar d’accions discriminatòries: una aplicació, un programa de formació i una base de dades. Esperem que aquestes eines serveixin per augmentar la confiança entre els gitanos i les gitanes que poden desafiar l’antigitanisme i participar en la societat amb igualtat d’oportunitats.

El projecte AGREP combina la recerca social amb la implementació pràctica de diferents accions per assolir els objectius següents:

  1. Desenvolupar una appper facilitar la informació de la discriminació contra les persones gitanes a l’Oficina per a la no discriminació.
  2. Capacitar un grup d’agents gitanoscontra la discriminació, que treballaran per augmentar el coneixement entre les comunitats gitanes de les lleis o procediments per denunciar la discriminació.
  3. Capacitar un grup d’agents institucionalscontra la discriminació amb posicions clau dins de les institucions públiques de Catalunya per tal d’implementar discursos i accions contra l’antigitanisme en aquestes institucions.
  4. Crear una base de dades sobre la discriminació de les persones gitanes, per tal d’afrontar el buit entre la mancança de dades de l’antigitanisme i les experiències quotidianes de discriminació que pateixen moltes persones gitanes a Barcelona.
  5. Crear un consell d’assessoramentd’experts gitanos i anti-discriminació nacionals i internacionals, que avaluaran el projecte de forma continuada durant la seva durada.

Activitats

App

La discriminació de les comunitats de gitanos a Barcelona està greument infravalorada. Estem desenvolupant una aplicació a través de la qual les persones podran informar sobre l’antigitanisme. L’aplicació també recopilarà dades útils per dissenyar polítiques efectives.

Formació

Creiem fermament que ningú no pot defensar la comunitat gitana millor que ells mateixos. L’apoderament és l’eina més forta contra l’antigitanisme.

20 gitanos de 10 barris de Barcelona rebran formació sobre antigipsisme, discriminació i funcionament de l’aplicació per promoure el seu ús entre els gitanos i les gitanes.

A més, 5 representants amb càrrecs clau dins de les institucions públiques catalanes rebran la formació.

Tallers

S’organitzaran tallers a tots els barris inclosos al projecte per part dels gitanos formats i agents contra la discriminació institucionals, que difondran els continguts i les metodologies per lluitar contra l’antigitanisme en els seus propis entorns.

Recerca

Combinem mètodes qualitatius i quantitatius per crear una base de dades completa sobre la discriminació de les persones gitanes.

Consell Assessor

S’està creant un consell d’experts gitanos i de la no discriminació nacionals i internacionals que avaluaran el projecte de forma continuada durant tota la seva durada.

Partnership

FAGIC: http://www.fagic.org/

GRITIM UPF: https://www.upf.edu/web/gritim

OND: https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/es/

The content of this webpage represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains .